• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار سوخانوفکا
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار لب-13
 • سانسها شنبه تا چهارشنبه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • سانسها پنجشنبه و جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار نفرین
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • جای پارک آسان : بله موجود میباشد
 • محدودیت سنی : 16 سال به بالا

 • اتاق فرار نفرین خانوادگی
 • سانسها از شنبه تا چهارشنبه 18:00 ، 20:00 ، 22:00
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار گنج مردگان
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30