• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار آخرین تماس
 • سال ساخت: 1399
 • www.infinityescaperoom.ir
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آدُر
 • سال ساخت: 1399
 • www.diamondroom.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آزمایش 1942
 • سال ساخت: 1399
 • www.plaque16.com
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار آسایشگاه
 • سال ساخت: 1399
 • www.blackcrowescaperoom.com

 • اتاق فرار آل
 • سال ساخت: 1398
 • www.razemaz.ir
 • رزرو بازی­ ها فقط از طریق سایت رازماز بوده و ورود مراجعه­ کنندگان حضوری امکان­ پذیر نمی­ باشد.

 • اتاق فرار آنابل به خانه می‌آید
 • سال ساخت: 1398
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • اتاق فرار آگهی مرگ
 • سال ساخت: 1399
 • www.fararbenoosh.com
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار ارث ناخواسته
 • سال ساخت: 1398
 • www.epicescape.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار انتقام
 • سال ساخت: 1399
 • www.escapechallenge.ir

 • اتاق فرار اهریمن
 • سال ساخت: 1399
 • www.blackescape.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار اونتور
 • سال ساخت: 1399
 • www.darro.ir
 • رزرو این بازی فقط از طریق وب سایت مجموعه: www.darro.ir می باشد .
 • سانسها از شنبه تا جمعه 13:00 ، 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • اتاق فرار ایت
 • سال ساخت: 1399
 • www.escape-vision.com
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • جای پارک آسان : بله موجود میباشد
 • محدودیت سنی : 16 سال به بالا

 • اتاق فرار بختک
 • سال ساخت: 1399
 • www.escapescary.com
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 17:00 ، 19:00 ، 21:00 ، 23:00

 • اتاق فرار بخش یازده
 • سال ساخت: 1398
 • www.darro.ir
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00 ، 23:59
 • رزرو این بازی فقط از طریق وب سایت مجموعه: www.darro.ir می باشد .

 • اتاق فرار بیمارستان زامبی
 • سال ساخت: 1397
 • www.infinityescaperoom.ir
 • سانسها پنجشنبه و جمعه 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار تالار مرگ
 • سال ساخت: 1398
 • www.megaescape.ir