• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

 • اتاق فرار ماورا الطبیعه

 • اتاق فرار مجازات

 • اتاق فرار مجمع اخرا
 • تخفیف 15 درصدی فقط برای سانسهای 15:30 ، 17:00 می باشد
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:30 ، 17:00 ، 18:30 ، 20:00 ، 21:30 ، 23:00

 • اتاق فرار مخفیگاه

 • اتاق فرار مردگان متحرک
 • سانسها از شنبه تا جمعه 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار منسون

 • اتاق فرار مه
 • سانسها از شنبه تا جمعه 14:00 ، 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار ناشناخته
 • سانسها از شنبه تا چهارشنبه 18:00 ، 20:00 ، 22:00
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار نفرین
 • سانسها از شنبه تا جمعه 12:00 ، 13:30 ، 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30
 • جای پارک آسان : بله موجود میباشد
 • محدودیت سنی : 16 سال به بالا

 • اتاق فرار نفرین خانوادگی
 • سانسها از شنبه تا چهارشنبه 18:00 ، 20:00 ، 22:00
 • سانسها پنج شنبه و جمعه 16:00 ، 18:00 ، 20:00 ، 22:00

 • اتاق فرار هانور
 • سانسها از شنبه تا جمعه 13:00 ، 14:30 ، 16:00 ، 17:30 ، 19:00 ، 20:30 ، 22:00 ، 23:30

 • اتاق فرار هتل جهنمی
 • سانسها از شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار همزاد

 • اتاق فرار هیولا
 • سانسها از شنبه تا جمعه 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار هیپنوگرام
 • سانسها از شنبه تا چهارشنبه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30

 • اتاق فرار وحشت در آمیتی ویل
 • سانسها شنبه تا جمعه 15:00 ، 16:30 ، 18:00 ، 19:30 ، 21:00 ، 22:30