• انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

انجمن بازیکنان اتاق فرارهای ایران

  • اتاق فرار روانکاو تاریکی
  • با نقش آفريني متفاوت " آرش فلاحت پيشه " و “مائده شهوازیان”

  • اتاق فرار سوئینی تاد

  • اتاق فرار قاتل سریالی
  • سانسها از شنبه تا جمعه 18:30 ، 20:00 ، 21:30 ، 23:00

  • اتاق فرار نویسنده دیوانه

  • اتاق فرار چهره